Орієнтири виховання

Ціннісне ставлення до себе
 Мета:
сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Важлива умова формування у дітей життєвої позиції;
Виховні досягнення
-усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров`я (фізичного, психічного, соціального,духовного, культурного) свого і кожної людини;
-адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ само оцінювання, самоконтролю, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;
-знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму);
-особиста культура здоров`я;
-«Ні» шкідливим звичкам.


Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей
 Виховні досягнення
 Сформованість соціально-комунікативних компетенцій:
— єдність моральної свідомості та поведінки;
— вмотивованість до національного та особистісного самовизначення;
— готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;
— вільний моральний вибір;
— навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;
— реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;
— збереження репродкутивного здоровя;
— пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь.
Ціннісне ставлення до праці
 Виховні досягнення
 1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави
2.Сформованість потреби в праці:
–уявлення про значущість усіх видів праці;
–уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;
–навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;
–вміння доводити справу до логічного завершення;
–уявлення про сучасний світ професій;        .
–вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;
–сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.
Ціннісне ставлення до природи
 Виховні досягнення
 1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:
- Відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;
- Ощадливе використання енергоносіїв;
- Формування екологічної культури;
- Навички безпечної поведінки в природі;
- Потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;
- Навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.
2. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей.Ціннісне ставлення до культури та мистецтва
 Виховні досягнення
 1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.
2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.
3.Сформованість  естетичної  культури  особистості, художньо-естетичних цінностей.

Ціннісне ставлення  особистості до суспільства і держави
 Виховні досягнення
 1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.
2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини
3.Національна самосвідомість:
— сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;
— знання Конституції України, виконання норм закону;
— ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;
— почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;
— почуття свободи, людської і національної гідності;
— розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;
— знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
— готовність до захисту національних інтересів України;
— толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Немає коментарів:

Дописати коментар